Obchodné podmineky

Obchodné meno :
Ulica a číslo:
PSČ a mesto:
STG Elcon,spol s.r.o.
Rosinská cesta 9
01008 Žilina
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v registri
00652318
2020448023
SK2020448023
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke číslo 103/L.
Bankové spojenie: VÚB a.s
č.ú.: 0027403432
Telefón/Mobil:
E-mail:
041/5652771
elcon@elcon.sk
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevádzková doba: Pondelok až piatok od 9.00 do 15.00 hod

Zodpovedný vedúci: Ing. Eduard Grolmus PhD.
prevádzka: STG Elcon,spol s.r.o
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline
pre Žilinský kraj
Predmestská 71
011 79 Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je STG Elcon,spol. s.r.o so sídlom Rosinská cesta 9, 01008 Žilina.
2. Predávajúcim je STG Elcon,spol. s.r.o so sídlom Rosinská cesta 9, 01008 Žilina.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.4trek.sk je spoločnosť STG Elcon,spol. s.r.o so sídlom Rosinská cesta 9, 01008 Žilina.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
2. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením dostupnosti tovaru skladom v zmysle ods. 3. tohto článku.
6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),
b. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
c. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
d. platba na základe darčekového poukazu.
2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti zvolenej v procese objednávky, možný je aj osobný odber na adrese predávajúceho.

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

  • pri doprave kuriérnou spoločnosťou (GLS)  na adresu v rámci SR a ČR - 3,50 €
  • pri osobnom odbere na výdajnom mieste Packeta v rámci SR a ČR - 2,50 €
  • pri osobnom odbere na adrese predávajúceho - zdarma
  • v prípade platby na dobierku - príplatok 1€
  • v prípade platby na účet alebo cez platobnú bránu - zdarma
  • V prípade nadrozmerných zásielok môže byť cena za dopravu a balné dohodnutá individuálne . 

V prípade odosielania do zahraničia ( okrem ČR) bude cena dopravy vyčíslená individuálne.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Pokiaľ se výrobok zakúpili v našom obchode ako spotrebiteľ (nemáte na faktúre uvedené IČO), máte v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom/kópiou faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvnou stranou sa rozumie predávajúci a/alebo kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar pri dodaní.
b. zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu.
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní v prípade porušenia prepravného obalu.
3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

4. Kupujúci má právo prekontrolovať dodávaný tovar.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. mája 2022.